RibRide
TEITHIAU CWCH ANTUR

Telephone
0333 1234 303

Ymweld â'r wefanArchebwch ar-lein

Porth Daniel Watersports Center
Water St
Menai Bridge
LL59 5DE

Pa un ai a ydych yn edrych am ruthr adrenalin troadau cyflym neu eisiau gweld bywyd gwyllt, rydych yn siŵr o adael ein cychod gyda gwên ar eich wyneb.

Pa un ai a ydych yn edrych am ruthr adrenalin troadau cyflym neu eisiau gweld bywyd gwyllt, rydych yn siŵr o adael ein cychod gyda gwên ar eich wyneb.

Mae gennym rywbeth i blesio pawb, unigolion a grwpiau o bob oed, o blant pedair oed sydd eisiau mynd ar RibRide am awr, i’r unigolion mwy anturus sydd eisiau llogi rib am y diwrnod i deithio o amgylch Ynys Môn neu i ymlacio ar draeth diarffordd.

Nid oes angen unrhyw sgiliau i fynd ar RibRide, dim ond y gallu i wneud un cam reit fawr i mewn i’r cwch. Heblaw am dywydd eithafol ac ambell i sblash ni fyddwch yn gwlychu… oni bai eich bod chi eisiau! Rydym yn darparu siacedi bywyd, yr unig bethau ydych eu hangen yw esgidiau neu fŵts a gwadn meddal a dillad sy’n addas ar gyfer cwymp o 5-8 gradd mewn tymheredd.

Gallwch drefnu eich taith ar-lein neu trwy ein ffonio ar rif cyfradd leol i drafod eich RibRide. Rydym yn derbyn yr holl brif gardiau credyd.


PONTYDD A THROBYLLAU

PONTYDD A THROBYLLAU

Wrth fynd o dan Bont Grog Thomas Telford ar y Fenai, byddwn yn teithio drwy’r rhan enwog o’r afon a elwir yn Bwll Ceris a’i longddrylliadau, creigiau a throbyllau.

Byddwn yn gwibio o dan Bont Britannia a chodi llaw ar y llewod a saliwtio cofgolofn yr Arglwydd Nelson.

Ar ôl mwynhau hyfrydwch Plas Newydd, byddwn yn dychwelyd i Borthaethwy i ryfeddu at ‘Res y Miliwnyddion’.

Ein capteiniaid fydd eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau

PÂL A MORLOI

Golygfa unigryw a bendigedig o Gastell Biwmares a thai lliwgar y dref sy’n wynebu’r môr.
Yna awn yn ein blaenau allan i’r môr agored, heibio hen longddrylliadau. Byddwn yn nesáu’n raddol at Ynys Seiriol, nid oes neb yn byw yma ar wahân i’r boblogaeth uchaf o fulfrain sy’n nythu yn y DU, ac wrth gwrs y Palod enwog sy’n rhoi’r enw Saesneg i’r ynys hon.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol

PÂL A MORLOI
CESTYLL AC YNYSOEDD

CESTYLL AC YNYSOEDD

Cewch yr olygfa orau o Gastell Caernarfon. Wrth gyrraedd Abermenai awn heibio’r safle Napoleonaidd enwog, Fort Belan cyn mynd heibio twyni tywod godidog Niwbwrch a chyrraedd Traeth Bychan y Peilot, Ynys Llanddwyn. Gyda lwc gwelwn ambell i forlo a Llamhidydd Harbwr efallai cyn troi’n ôl.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

ANTUR O AMGYLCH YNYS MÔN

Gall y daith hon gael ei threfnu yn ôl eich anghenion chi. Mae lle i hyd at 8 o deithwyr a chi fydd yn penderfynu lle i stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio.
Chi sy’n penderfynu ymhle a pha bryd y byddwn yn stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio. Cewch gyfle i ddod yn agos at fywyd gwyllt y môr a phrofi’r wefr o antur y môr agored yn gyflym iawn os dymunwch hynny. Nid i’r gwan-galon!
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau antur fythgofiadwy.

ANTUR O AMGYLCH YNYS MÔN
GOGARTH-CLOGWYNI AC ADAR Y MÔR

GOGARTH-CLOGWYNI AC ADAR Y MÔR

Wrth adael porthladd Caergybi, byddwn yn mynd heibio morglawdd hiraf y DU, ac anelu am yr Ynys Arw. Wrth ddod i mewn i Fae Gogarth cawn olygfa unigryw o rai o glogwyni’r môr uchaf yng Nghymru.
Wrth i ni fynd ymlaen tuag at Ynys Lawd, gwelwn rai o rywogaethau mwyaf arbennig y Warchodfa Natur hon ar Glogwyni Ynys Lawd, sydd dan ofal yr RSPB. Cawn olwg ar oleudy ysblennydd yr ynys hefyd a adeiladwyd yn 1809, cyn dychwelyd.
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a hwyliog wrth i chi fwynhau’r dirwedd ddramatig a’r adar prydferth.

MOELRHONIAID - YNYSOEDD, YNYS LAWD A’R MÔR

O Borthladd Caergybi, dilynwn arfordir creigiog gogledd Ynys Môn ac yna troi tua’r gogledd orllewin cyn cyrraedd Ynysoedd y Moelrhoniaid, sef casgliad unigryw o ynysoedd creigiog gyda phoblogaeth enfawr o Fôr-wenoliaid, Môr-wenoliaid y Gogledd (dros 2,000 o barau), Môr-wenoliaid Rhosliw, Palod a Gwylanod Coesddu.
Yna byddwn yn cychwyn ar antur o naw milltir dros y môr agored i Ynys Arw. Yma byddwn yn archwilio’r ogofâu a chlogwyni’r môr 100m o uchder ym Mae Gogarth cyn cyrraedd y goleudy ar Ynys Lawd. Cawn fwynhau gweld adar y môr yng ngwarchodfa natur Clogwyni Ynys Lawd, sydd dan ofal yr RSPB, cyn i ni ddychwelyd.
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a hwyliog ar gyfer cyffro’r môr mawr ac Ynysoedd y Moelrhoniaid.

MOELRHONIAID - YNYSOEDD, YNYS LAWD A’R MÔR

Prices

Adults£25
Children
up to 16
£20
Group rate
for up to 11 riders
£200

Award winning

We are a highly awarded experience, check out our Facebook and TripAdvisor pages to see what people say about us. Basically, we're the best at what we do and we don't mind shouting about it!

Other attractions on Anglesey